Volby delegátů pro SD korespondenční cestou

Vážení členové družstva,

v současné době naše družstvo zajišťuje své činnosti již déle jak jeden rok v podmínkách, které jsou limitované protiepidemickými opatřeními proti pandemii Covid 19. Jde o situaci, se kterou jsme se ještě neměli možnost setkat a která ztěžuje základní běžné činnosti družstva, a to nejen v zajištění správy domů, ale i ve styku s jednotlivými členy. Již delší dobu tak je omezen vlastní styk mezi družstvem a jeho členy, jsou znemožněny jednání orgánů družstva  nejen na úrovni samospráv, ale i na úrovni řízení družstva jako celku. Nicméně na druhé straně jsou družstvu dány úkoly, které je třeba řešit a ze zákona plnit. V tomto směru je nepostradatelným orgánem shromáždění delegátů, které má své výsadní postavení v družstvu, jakožto jeho nejvyšší orgán, který má výlučnou pravomoc rozhodovat v oblastech činností, jež jsou stanoveny zákonem a stanovami. V současné době všem stávajícím delegátům družstva vypršelo jejich volební období a družstvo tak nemá naplněný nejvyšší orgán svými členy. Volební období sice uplynulo již v minulém roce, ale situace zůstává stále nezměněna a je na místě urychleně pro rozhodování v letošním roce provést nové volby delegátů. Ty se dříve uskutečňovaly v rámci jednotlivých samospráv. V současné době je však tato struktura již nepoužitelná, a proto představenstvo plně ve smyslu stanov určilo volební obvody, které zahrnují i několik samospráv dohromady, vždy však tak, aby jednotlivé domy, ze kterých budou zástupci družstva voleni, byly v dosažitelném okruhu. V podstatě jde o to, aby tyto volební obvody měli přibližně stejný počet členů. Podle současné legislativy je pak umožněno provádět některá jednání a rozhodování, včetně voleb distanční formou. To vzalo na vědomí také představenstvo SBD „SEVERNÍ MĚSTO“, které na svém zasedání dne 12. dubna 2021 rozhodlo o vykonání voleb delegátů korespondenční cestou s cílem zajistit základní funkce družstva a rozhodnutí spadající do výlučné pravomoci nejvyššího orgánu. 

Dáváme Vám tuto informaci na vědomí s tím, že očekávejte v nejbližší době přijetí souhrnného sdělení k této problematice poštou, kde naleznete podrobné informace o zajištění voleb delegátů, informace o stanovených volebních obvodech a dalších možnostech v rámci připravovaného distančního hlasování s cílem naplnit nejvyšší orgán družstva. Věnujte proto tomuto sdělení a podkladům odpovídající pozornost s tím, že Vás představenstvo žádá, abyste se tohoto hlasování zúčastnili v co největším počtu, aby bylo možné naplnit nejvyšší orgán zástupci jednotlivých volebních obvodů. Předpokládáme, že dojde k rozeslání předmětné informace spolu s podklady k hlasování dne 14. – 15. dubna 2021. Pokud byste tuto informaci nenalezli ve Vaší domovní schránce do konce týdne, příp. do 20. dubna 2021 neváhejte se obrátit na ředitelku družstva Ing. Danu Podhrázskou, tel. 731 166 393, se kterou dohodněte další postup k předání podkladů k volbám. Tento kontakt učiňte bez odkladu, aby mohly být dodrženy termíny, které jsou pro volbu delegátů určeny v předmětných podkladech. 

Předem tímto představenstvo děkuje svým členům za pochopení a aktivní přístup k dané problematice.

Jménem družstva

Ing. Dana Podhrázská
ředitelka družstva