• odborně vedená komplexní správa objektů
 • ekonomické služby – vedení účetnictví
 • technická správa objektů
 • právní servis

Ekonomické služby

 • vedení účetnictví dle platných předpisů
 • zpracovávání veškeré účetní agendy podléhající platným předpisům
 • vypořádávání daní z nemovitosti, záloh na daň z příjmu právnických osob
 • faktury a zálohy dodavatelů
 • pojištění domů
 • evidence majetku
 • informace o stavu dlouhodobé přijaté zálohy (fond oprav), měsíčně
 • čtvrtletní zpracování účetní závěrky (předvaha, výběr nákladů a záloh k vyúčtování, položkový rozpis z vybraných účtů, výkaz zisku a ztrát)
 • zpracování roční účetní závěrky včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy, daňového přiznání z příjmu právnických osob
 • mzdová evidence a personalistika (od uzavření smlouvy, zpracování a zaúčtování mezd vč. srážek z nich, přiznání a zúčtování dávek nemocenského, odvody daně a sociálního a zdravotního pojištění, přihlašování, odhlašování, vedení evidenčních listů, archivace)
 • evidence nájemného a příspěvku vlastníků od zpracování předpisu po konečné zúčtování

Technická správa objektů

Zajišťuje revize na základě platných předpisů a norem včetně následného odstranění závad:

 • revize elektroinstalace, plynu, výtahů, komínových cest, hydrantů, hasicích přístrojů, hromosvodů
 • bezpečnosti a požární ochrany

Dále zajišťuje komplexní servis od zpracování koncepce péče o objekty přes vypracování plánu oprav a údržby a inovace objektu až po konečnou realizaci (výběrové řízení, zpracování technických podkladů, stavební povolení, ohlášení, uzavření smluv, kontrolu technického dozoru, odsouhlasení fakturace, kolaudaci):

 • běžné opravy a údržbu objektu dle pokynů mandanta či na základě oznámení nebo upozornění mandatáře schváleného mandantem
 • plánování oprav a údržby objektu doporučené mandatářem či navržené a odsouhlasené mandantem
 • zajištění nepřetržité havarijní služby poskytované třetí osobou
 • projednání a objednání stavebních prací, běžných a plánovaných oprav a údržby nemovitosti včetně sjednání smluv o dílo
 • uplatnění požadavků mandanta u dodavatelů na odstranění vad plnění zjištěných v záruční době
 • projektovou dokumentaci
 • jednání se stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy, vyřizování stavebního povolení a účast při kolaudačním řízení
 • vedení příslušné technické dokumentace, evidence a povolování stavebních úprav v bytech a objektech, vedení pasportu nemovitosti
 • kontrolu kvality plnění ze strany dodavatelů stavebních a technických prací na objektu
 • uzavírání smluv na zajištění plnění spojených s užíváním domu (dodávky služeb, energií a médií)
 • provoz a revize vyhrazených technických zařízení včetně odstranění zjištěných závad, a to na základě:
  • objednávky nebo smlouvy o dílo uzavřené mezi mandantem s třetí osobou
  • prevence požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví na objektu a technickou prohlídku objektu nejméně jednou za rok
 • provozuschopnost společného rozvodu vody, topení, kanalizace, plynu, elektrické energie, STA, satelitní antény a hromosvodů
 • spolupráci při uzavírání pojistné smlouvy domu a při likvidaci pojistných událostí ve smyslu pojistné smlouvy mandanta, včetně účasti mandanta na zvýhodněném způsobu pojištění
 • spolupráci při zajišťování smluv pro převod pozemků a vklad do katastru nemovitostí
 • periodické výměny vodoměrů a měřičů tepla včetně meziodečtů naměřených hodnot třetí osobou
 • kontrolu věcné správnosti obsahu účetních dokladů objednaných mandatářem, pokud hrazené činnosti byly objednány prostřednictvím mandatáře, jinak kontroluje věcnou správnost těchto dokladů mandant
 • evidenci smluv a objednávek
 • evidenci objemu a nákladů medií a energií pro roční vyúčtování služeb
 • pořizování a evidenci fotodokumentace.

Právní servis

Zastřešování veškerých právních úkonů prováděných správou včetně zajišťování platnosti smluvních vztahů s dodavateli, partnery, vlastníky bytů, poradenství, až po vymáhání úhrad za služby spojené s bydlením včetně poplatků z prodlení.

Základní servis je poskytován v rámci uzavřené mandátní smlouvy. Nadstandardní servis je poskytován za úhradu.